background

Kamera Kayıt Politikası Ve Aydınlatma Metni

Kamera Kayıt Politikası Ve Aydınlatma Metni

ÖZTÜRKLER YEM VE YAĞ SAN TİC. A.Ş.

KAMERA KAYIT POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

Belge Adı                  : Kamera Kayıt Politikası ve Aydınlatma Metni

Belge No                   : KV011-TR

Belge Yetkilisi           : Öztürkler Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş.

Yayımlayan Birim   : İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı

 

SÜRÜM GEÇMİŞİ

 

Sürüm

Yürürlük Tarihi

Tanım

v1.0

17.04.2023

İlk Yayım

 

 


 

KAMERA KAYIT POLİTİKASI

 

-İÇ YÖNERGE-

 

İşbu Kamera Kayıt Politikası ve Aydınlatma Metni,ÖZTÜRKLER YEM VE YAĞ SAN TİC. A.Ş.’in bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, denetmenlerin ofisinde, üretim alanı çevresinde, mağazalarında, avlularda ve aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (“Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

 

Kamera Kayıt Sistemi Kurulmasında Dikkate Edilmesi Gereken Hususlar

(1) Şirket tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirket internet sitesinde işbu Politika yayımlanmalı (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmalıdır (yerinde aydınlatma).

 

(2) Kamera kayıt sistemini kuran ve işleten güvenlik firması/firmalarıyla, Kişisel Veri Muhafaza Protokolü imzalanmalıdır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca menfaati olan ve sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmalıdır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmelidir.

 

(3) Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Kamera kayıtları, sadece yetkili personelin erişiminin olduğu, güvenli alanlarda kaydedilmeli ve muhafaza edilmelidir.

 

(4) Kamera kayıtlarının amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması temin edilmeli; bu ilkelere uygun olarak, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmalıdır. Bu doğrultuda, sadece stratejik olarak önemli alanlara, kural olarak giriş ve çıkış alanlarına koyulduğu temin edilmelidir.

 

(5) Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, ibadet alanları, tuvaletler ve benzeri alanlar) izlemeye tabi tutulmamalıdır.

 

(6) Kameraların, sadece amaçlanan alanlardan kayıt aldığı kontrol edilmelidir. Kameralar, amacı dışında bir alana veya bir kişiye odaklanmamalıdır.

 

(7) Kayıt yapılan alanlarda, aşağıda örnek görselin yer aldığı uyarının görünür yerlerde asılması zorunludur.

 

(8) Kamera kayıtları, sadece işbu Aydınlatma metninde belirtilen koşullarda üçüncü kişilerle aktarılmalıdır. Kayıtlar, internet ortamında paylaşılmamalı, yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı talepler haricinde basın veya başka üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Her türlü paylaşım mutlaka tutanak altına alınmalı ve bu tutanaklar sistematik şekilde arşivlenmelidir. Kamera kayıtları paylaşılırken:

a)     Paylaşım amacı,

b)     Paylaşılan görüntünün tarihi, zamanı, konumu ve ilgili diğer bilgiler,

c)     Görüntülerin paylaşılması anında hazır bulunanların isimleri (örneğin; mağaza müdürü, çalışan vb.)

d)     Görüntülerde talepte bulunan ilgili kişi dışındakilerin görünmesini önlemek amacıyla, görüntünün montajlanıp montajlanmadığı gibi bilgiler tutanağa girilmelidir.

 

(9) Kameralar, hiçbir hal ve şartta ses kaydı yapmamalıdır.

 

(10) Kameralar, günün 24 saati ve 7 gün boyunca sürekli olarak kayıt yapmalıdır. Sadece hareket sensörüne göre kayıt alındığı durumlarda, bu durum Aydınlatma Metninde açıkça belirtilmelidir.

(11) Kamera kayıtlarının belirli kalitede görüntü kaydı yapması temin edilmelidir.

 

Ek-1: Kamera Kayıt Aydınlatma Metni

Ek-2: Örnek Kamera Kaydı Aydınlatma Uyarısı 

Ek-1: Kamera Kayıt Aydınlatma Metni

 

KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ

İşbu Kamera Kayıt Aydınlatma Metni,ÖZTÜRKLER YEM VE YAĞ SAN TİC. A.Ş.’in bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, denetmenlerin ofisinde, üretim alanı çevresinde, mağazalarında, avlularda ve aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (böyle “Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır.) gerçekleşen CCTV-kamera kaydı hakkında bilgilendirme sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

 

(1) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıylaÖZTÜRKLER YEM VE YAĞ SAN TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

(2) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket yerleşkesi içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları ve çalışma ofislerinde, akaryakıt istasyonu hizmet alanında bulunan toplam 58 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemi Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 (3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıdaki açıklamanıza konu olan kişisel veriler aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

·        Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,

·        Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,

·        Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

·        Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

·        Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

·        İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·        Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi,

·        İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması.

 

(4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler;

·        Şirket ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten şirket ile paylaşılması;

·        Verilerin yönetilmesi ve saklanması için yetkilendirilmiş dış sağlayıcılar,

·        Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanları ile paylaşılması,

·        Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda polis, savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması,

·        Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurumlarla paylaşılması

Kapsamında KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

(5) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Şirket’in Osmanlı Yolu Üzeri Tilkidere Mevkii Havsa/Edirne adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya daha önce tarafımıza bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden[email protected]e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.