background
Saygın

Tanımı

-         Yüksek süt verimli sağmalların beslemesinde fresh ve pik laktasyon dönemleri için tasarlanmış. Kaba yem olarak mısır silajı ve saman gibi proteince fakir hammaddelerin kullanıldığı bölge ve işletmelerde yüksek süt verimi almak için ürettiğimiz yemimizdir.

   Özellikleri

-         %21 ham protein içiriğine sahip olup bypass protein ve aminoasit oranı yüksek bir yemdir.

-         Yüksek verimli sağmalların pike çıkma süresini kısaltır ve pikte kalma süresini uzatarak bir laktasyonda alınacak süt miktarını arttırır.

-         Yüksek oranda tahıl içerdiğinden, enerji ve nişastası yüksektir.

-         Kızgınlık göstermeme ve sessiz kızgınlıkların önüne geçerek döl veriminde artış sağlar.

-         Doğum sonrası oluşabilecek negatif enerji balansı, karaciğer yağlanması ve ketosis gibi metabolik rahatsızlıkları minimize eder.

-         Süt verimi yüksek sağmallarda oluşabilecek vitamin, mineral eksikliklerine karşı ekstra vitamin, mineral içermektedir.

-         Kaba yem sindirimini arttırmak, asidoz, laminit gibi rahatsızlıkların önüne geçmek için tampon maddeler içermektedir.

Tavsiyeler

-         Eğer SAYGIN süt yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-         Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-         Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-         Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

   Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Saygın

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

9

20

-

5

-

25-30

11

20

-

5

1

30-35

13

20

-

5

1

30-35

11

20

4

1

2

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.